Header-Girl-Students

נהלים וסדרי למידה

דרכה של מכללה:

 1. על מנת לייחד את דרכנו במוסד, אנו מדגישים כי הליכותיה והתנהגותה של סטודנטית במכללה מתחייבות על פי התורה וההלכה ומידותיה תהיינה סוגות ברוח מוסר הקודש והטוהר של רוח “ישראל – סבא”.
 2. המכללה נוסדה על בסיס תפיסה קהילתית וחברתית רחבה, עקרון המשפיע על כל תחומי הלימוד, מקצועות ההוראה, מטלות התלמידות והתפתחותה בעתיד. במוסדנו קיימת אווירה משפחתית שעלינו לשמרה על ידי אמון בין צוות ההוראה והעובדים לבין התלמידות.
 3. מתוך גישה שיתופית, רואה המכללה בחיוב הבעת דעתן של הסטודנטיות לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו. על מנת שלחוות הדעת של הסטודנטיות יהיה משקל בתהליך קבלת ההחלטות במכללה, יש להפנות את חוות הדעת אל הגורמים הרלוונטיים בהתאם לנסיבות העניין.

בניית מערכת לימודים:

בניית מערכת הלימודים מתבצעת ע”י המזכירות האקדמית. מערכת השעות מוצגת במערכת המידע האישי של הסטודנטית (מכלול).
המערכת בנויה על-פי מערך החובות של הסטודנטית בהתאם לשנתון הכללי. כל חריגה במערכת המוצעת עלולה לפגוע במאזן החובות האקדמי וחייבת אישור של המזכירות האקדמית. מאזן החובות האקדמי מופיע במערכת המידע האישי של הסטודנטית (מכלול).
באחריותה של כל סטודנטית לבדוק את המערכת מול מאזן החובות האישי שלה ולוודא שאכן היא משובצת לכל הקורסים שהיא חייבת.
סטודנטית שהסדירה את התשלום הראשון, תוכל לצפות ולקבל את המערכת המותאמת לה דרך המידע האישי וכ”כ לעקוב אחר מאזן חובותיה בכל עת.
לסטודנטיות בעלות מערכת לימודים חריגה כתוצאה ממעבר ממכללה אחרת, לימודים חלקיים או תוכנית המצוינות, מוצעים ימי יעוץ אישיים במכללה, מועדים יפורסמו באתר המכללה.

נוכחות בשיעורים:

 1. על פי הוראות משרד החינוך הנוכחות בשיעורי המכללה היא חובה, ולכן אין להיעדר משיעורים אלא אם צוין אחרת על ידי המרצה.
 2. סטודנטית שתיעדר מעל 20% ממספר הפגישות בקורס בלא קשר לסיבת ההיעדרות לא ייחשב לה הקורס והיא לא תוכל להיבחן בו. בקשה חריגה כגון: מחלה, מילואים וכדו’, יש להפנות לוועדת סטטוס.
 3. יש לדייק בכניסה לשיעורים. כניסה באיחור של עד 15 דקות תחשב לאיחור ומעל 15 דקות לחיסור. שלושה איחורים של הסטודנטית ייחשבו כהיעדרות.
 4. במקרה שסטודנטית תצא באמצע שיעור לפרק זמן שאיננו סביר, המרצה רשאי לא להכניס אותה בחזרה לשיעור והיא תיחשב כנעדרת מן ההרצאה כולה.
 5. כל התנהגות שמפריעה לסטודנטים האחרים ללמוד ו/או מונעת מהמרצה ללמד את שאר הסטודנטים, תובא בפני ועדת משמעת.
 6. סטודנטית לאחר לידה תוכל להיעדר עד שישה שבועות מיום הלידה או 30% מכלל השיעורים ובלבד שתמציא אישור על הלידה.
 • אם ההיעדרות עלתה על 30% מכלל השיעורים, תצטרך הסטודנטית לבטל את הקורס ולחזור עליו.
 • סטודנטית בהריון שמצבה אינו מאפשר נוכחות בבחינה, רשאית להיבחן במועד ב’. הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי.
 • סטודנטית לאחר לידה רשאית להגיש בקשה לוועדת סטטוס לדחיית מועד הגשת העבודות /המטלות.

בחינות ועבודות:

לצפייה/ הורדת קובץ הנחיות כלליות לבחינה לחצי כאן

 1. המזכירות האקדמית היא האחראית לבחינות. בקשות מיוחדות אין להפנות למרצים, אלא למזכירות האקדמית בלבד. בחינות ייערכו רק בתקופה שבין הסמסטרים ובתום הסמסטר השני ייערכו בחינות סוף השנה. כל חריגה טעונה אישור ועדת סטטוס.
 2. כרטיס נבחן דרך אתר המכללה
  לפני כל מועד בחינות, על הסטודנטית להנפיק כרטיס נבחן דרך אתר המכללה והוא משמש ככרטיס כניסה לכל הבחינות במועד זה.
 3. א. סטודנטית רשאית לגשת למועד א’ או למועד ב’. בחינות מועד ב’ של סמסטר א’ מתקיימות בחופשת הפסח, ובחינות מועד ב’ של סוף השנה מתקיימות בחודש אלול.
  סטודנטית חייבת להירשם במזכירות למועד ב’.
  ב. סטודנטית שנכשלה במועד ב’ ולא נבחנה במועד א’, רשאית להגיש בקשה למועד מיוחד, עד 3 שבועות מתאריך בחינת מועד ב’. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן בשני המועדים תפנה במכתב מנומק לוועדת סטטוס וזו תחליט על זכאותה להיבחן במועד מיוחד. ועדת סטטוס תדון ותשיב בכתב, לא יאוחר מחצי שנה לאחר סיום הקורס.
  ג. סטודנטית שנבחנה במועד א’ ונכשלה, רשאית לגשת למועד ב’. סטודנטית שנבחנה במועד א’ ולא נכשלה, אך מעוניינת לשפר את ציונה, רשאית לגשת למועד ב של אותה שנה. הציון הקובע הוא הציון של הבחינה במועד ב.
 4. במידה והסטודנטית לא השלימה את כל חובותיה בקורס במשך חצי שנה מסיום הקורס, היא לא תהיה זכאית להיבחן באותו קורס – הקורס יתבטל והיא תצטרך ללמוד אותו שנית.
 5. מועדי הבחינות מתפרסמים על גבי לוחות המודעות והתאריכים מחייבים. לא יהיו מועדים מיוחדים אלא באישור מוקדם של ועדת סטטוס.
 6. סטודנטית שיש לה שתי בחינות ביום אחד תפנה למזכירות האקדמית כדי לתאם את בחינותיה.
 7. סטודנטית המאחרת יותר מ- 15 דקות לבחינה לא תורשה להיבחן.
 8. במועד א’ ובמועד ב’ המרצים יהיו נוכחים בשעת הבחינה.
 9. בתום הבחינה על הסטודנטית להגיש את המחברת והשאלון למרצה ותאשר בחתימת ידה את מסירתם.
 10. מחברות הבחינה, בכל מועד, עוברות סריקה לפי הקורסים. הנתונים נשמרים במערכת. סטודנטית הרוצה לערער, יכולה לעיין ולשלוח את הערעור למרצה דרך המערכת.
 11. א. סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה ובלבד שעיין במחברת הבחינה טרם הגשת הערעור. הערעור חייב להיות ממוקד ומפורט ולא כללי. בדיקה נוספת של מחברת בחינה יכולה להעלות ציון או להוריד ציון.
  ב. ערעור על בחינה יעשה באמצעות “טופס ערעור בחינה” לכל המאוחר כחודש לאחר פרסום הציון.
 12. עבודות יש להגיש עד סיום מועד ב’ של אותו סמסטר או עד המועד שנקבע בתיאום עם המרצה והמזכירות האקדמית.
 13. סטודנטית שלא מסרה עבודה עד למועד זה, תפנה בכתב לועדת סטטוס בבקשה מנומקת להארכת המועד. ההארכה תינתן רק בהמלצת ראש החוג ומרצה הקורס, ובכל מקרה לא יאוחר מחצי שנה לאחר סיום הקורס.
 14. עבודה הנמסרת באיחור, באישורה של ועדת סטטוס, תימסר לפי הדרישות העדכניות של אותו קורס באותה שנה שבה היא נמסרת.
 15. סטודנטית שתמסור עבודה לאחר המועד שנקבע ובמשך 1/2 שנה, תשלם את עלות הבדיקה לבודק נייטרלי לפי תעריף עבודת מרצה במכללה, בהתאם למשך זמן הבדיקה.
 16. סטודנטית שתמסור עבודה לאחר 1/2 שנה מהמועד שנקבע תחויב בקורס שנית.
 17. חובה על הסטודנטית להשאיר אצלה עותק של עבודה בטרם מסירתה לבדיקה.
 18. א. סטודנט רשאי לעיין בכל עבודה מסכמת בקורס לאחר בדיקתה ופרסום הציון שלה.
  ב. סטודנט רשאי לערער על ציון של עבודה ובלבד שעיין בה טרם הגשת הערעור. על הערעור להיות ממוקד ומפורט.
  ג. בדיקה נוספת של עבודה יכולה להעלות או להוריד ציון.

הסמינריונים במערכת השיעורים

 1. במערכת השיעורים משובץ סמינריון בחינוך וכן סמינריון דיסציפלינרי אחד או שניים על פי החוג/ים הדיסציפלינריים הנלמדים על ידי הסטודנט/ית.
 2. הסמינריון בחינוך ייערך בשנה השנייה ללימודים. סמינריון זה יכול להיעשות בזוגות.
 3. הסמינריונים של החוגים הדיסציפלינריים ייערכו בשנים ג’ ו-ד’ על ידי כל סטודנט וסטודנטית באופן אישי.
 4. הלומדים בתכנית חד-חוגית חייבים בסמינריון דיסציפלינרי אחד.
 5. אלה שלומדים בתכנית דו-חוגית חייבים בסמינריון דיסציפלינרי נוסף בהתאם לחוגים הנלמדים.
 6. מומלץ כי מי שלומד בתכנית לימודים חד-חוגית ישלים את הסמינריון הדיסציפלינרי בשנה ג’.
 7. מי שלומד בתכנית דו-חוגית יכול לקחת אחד מהם בשנה ג’ ואת השני בשנה ד’.
 8. מועד ההגשה של כל העבודות הסמינריוניות נקבע ל-30 לספטמבר.
 9. נא ראו תיאור מלא של דרכי הכתיבה וההגשה של עבודות סמינריונית בקובץ המצורף

תנאי מעבר משנה לשנה:

 1. ציון עובר נקבע ל- 70 בלשון, במתודיקה של המקצוע ובעבודה המעשית. בלימודי התמחויות על הסטודנטית לצבור ממוצע של 70 לפחות. בשאר הקורסים הציון הוא 60.
 2. סטודנטית שלא תשלים את חובותיה בקורס קדם, לא תוכל להירשם לקורס מתקדם המבוסס על קורס זה.
 3. סטודנטית שתבטל על דעת עצמה קורס שהיא רשומה בו, תחויב בתשלום מיוחד עבור הקורס.
 4. סטודנטית אינה רשאית להירשם לקורס שאינו מיועד לשנת הלימודים שלה (למשל, סטודנטית הלומדת בשנה ב’ לא תוכל לקחת קורס שעל פי הטבלאות האקדמיות מיועד לשנה ג’). במידה וסטודנטית תעשה כך, ללא אישור של ועדת סטטוס, הקורס לא יחשב לה, אפילו אם סיימה את כל חובותיה בו.
 5. סטודנטית בתוכנית המצוינים, תהיה רשאית ללמוד קורסים המיועדים לשנים מתקדמות יותר, בתנאי שאלה לא דורשים קורס קדם ובתנאי שזה נעשה לפי התוכנית למסלול שאושר לה, וכמובן באישור המזכירות האקדמית ורכז/ת המצוינות.

בתום כל שנה”ל ולעתים בתום סמסטר תתקיים ישיבת מועצה פדגוגית של המכללה לקביעת סטטוס הלימודים של כל סטודנטית.

לימוד עצמי:

כל סטודנטית רשאית ללמוד 8 ש”ש (שעות שנתיות) בלימוד עצמי, במהלך כל לימודי התואר. במסגרת זו מחויבת הסטודנטית בכל חובות הקורס מלבד חובת נוכחות.
הקורסים המוצעים בלימוד עצמי מופצים בלוח המודעות. סל המקצועות ללימוד עצמי נבחן ומתעדכן מעת לעת.
הנהלים הקשורים ברישום לקורס בלימוד עצמי ובלימודו, מוצגים במזכירות האקדמית.

התחייבות לקיום התקנון:

 1. בטופס הרישום למכללה מתחייבת הסטודנטית לקיים את תקנות המכללה וחתימה על טופס זה היא חתימה על תקנון המכללה.
 2. הפרת התקנון בעניין משמעת, הליכי לימוד ומסגרת, תגרור דיון במועצה הפדגוגית על המשך לימודי הסטודנטית במכללה.
 3. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות סעיפים בתקנון, על פי המתחייב מדרכי המכללה והתפתחותה, ודרישות משרד החינוך.

ועדת משמעת:

הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד/או יותר מהמקרים הבאים:

 1. התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל.
 2. חריגה מתקנון המכללה.
 3. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

המפנים לוועדת משמעת הם:

 1. מרצים
 2. בעלי תפקידים
 3. עובדי מנהל

נוהל פנייה לוועדת משמעת

 • למלא טופס פניה לוועדת משמעת.
 • לפרט בצורה עניינית וברורה את האירוע.
 • במידה ויש ראיות יש לצרפן לטופס הפניה .
 • לאחר מילוי טופס הפנייה, יש להעבירו למזכיר/ת הוועדה הגב’ לסרי רות/ הרב דר’ יעקב קורצוייל.

נהלים טכניים

 • כל הבוחנים/ות יקבלו טופסי פנייה לוועדת משמעת עם הבחינות. הם או מישהו מטעמם ימלאו את טופס הפנייה.
 • לרשות סגל ההוראה ועובדי מנהל יעמוד בחדר המורים תא ובו טופסי פנייה.

נוהל טיפול בטופסי הפנייה

 • מזכירות הוועדה תשלח מכתב לסטודנט/ית על התלונה והעמידה בפני ועדת משמעת.
 • מזכירות הוועדה תתאם תאריך לזימון הוועדה לדיון בפנייה, ותודיע על כך לחברי הוועדה, למלין ולסטודנט/ית.
 • הסטודנט/ית חייבים להתייצב בפני הועדה בזמן הדיון.
 • המלין יצטרך להיות זמין לשיחה בזמן הדיון של ועדת המשמעת.
 • לאחר הדיון של הוועדה כולל דיון בתגובת הסטודנט/ית למכתב הפנייה, תגיש הוועדה סיכום והחלטות למזכירות הוועדה.
 • סיכום הוועדה והחלטותיה יישלחו לסטודנט/ית, יתויקו בתיק האישי של הסטודנט/ית  ויפורסמו בעילום שם בלוח ועדת משמעת למשך שבועיים.

ועדת סטטוס:

 • הועדה תדון רק בפניות מודפסות שנערכו ונשלחו דרך האתר.
 • את הנימוק לבקשה יש לכתוב בתמציתיות.
 • אישורים רפואיים או כל מסמך רלוונטי אחר, באם הם נדרשים, ניתן לסרוק ולצרף לבקשה, או למסור בנפרד לגב’ איילה בוסקילה במזכירות והיא תצרף אותם לפניה.
 • קורס שלא הושלמו חובותיו וחלפה יותר משנה מתחילתו, מחייב רישום מחדש לקורס, בתשלום כלהלן: סטודנטית שסיימה 4 שנות לימוד תחויב עבור 1 ש”ש ב-600 ₪ ועבור 2 ש”ש ב-1,200 ₪. סטודנטית שעדיין לא סיימה 4 שנות לימוד תחויב במחצית עלות הקורס: 300 ₪ ל-1 ש”ש ו-600 ₪ ל-2 ש”ש.סטודנטית שנכשלה בשני מועדי הבחינות, מחויבת להירשם לקורס שנית.
 • נוהל מסירת עבודות באיחור: ניתן להגיש בקשה לעבודה באיחור עד שנה ממועד חובת ההגשה. קנס על הגשה מאוחרת, באישור, של עבודה רגילה: 200 ₪. קנס על הגשה מאוחרת, באישור, של עבודה סמינריונית: 500 ₪.

נושאים בהם ניתן לפנות לועדת סטטוס

 1. רישום מאוחר ללימוד עצמי (לאחר 4 שבועות מתחילת הקורס הבקשה לא תאושר).
 2. בקשה למועד בחינה מיוחד.
 3. ביטול קורס.
 4. בקשה להגשה מאוחרת של עבודה / מטלה.
 5. ערעור על ציון: רק לאחר בדיקת העניין מול המרצה.