נהלים וסדרי למידה

תקנון המכללה – תואר ראשון והסבה

האמור בתקנון כתוב בלשון זכר, אך מתייחס לבני שני המינים
להורדה או הדפסה של התקנון לחצו כאן

לדרכה של המכללה

ייעודה העיקרי של מכללת חמדת הדרום הוא הקמת דורות של מחנכים ערכיים, הפועלים ברוח תורת ישראל ומורשת ישראל. הסטודנטים, המתכשרים להוראה במכללה, מחוייבים להתנהלות על פי ערכים אלו.
המכללה נוסדה על בסיס תפיסה קהילתית וחברתית רחבה, עקרון המשפיע על כל תחומי הלימוד, מקצועות ההוראה, מטלות הסטודנטים ועל התפתחות המכללה בעתיד.

נוכחות והתנהלות בשיעורים

 1. על פי החלטת המועצה האקדמית של חמדת הדרום המרצה רשאי לקבוע, בהתייעצות עם ראש החוג וראש התכנית, האם הנוכחות בקורס היא חובה.
 2. בכל הקורסים, וביתר שאת באלה בהם אין חובת נוכחות, האחריות ללמידה, לידיעת תוכן הקורס, להגשת המטלות, ולהכנה למבחן חלה על הסטודנט.
 3. בקורס בו אין נוכחות חובה הערכת הסטודנט חייבת להיעשות באמצעות מבחן מסכם וזאת בנוסף לכל דרך אחרת שתקבע על ידי המרצה.
 4. חובת נוכחות קיימת בקורסים שהוגדרו כסדנאות, כמעבדות, כתרגילים, כסמינריונים, קורסי דידקטיקה ומתודיקה ובהתנסות בהוראה.
 5. קורס בו יש חובת נוכחות:
 • א. חובה לציין זאת בסילבוס.
 • ב. המרצה חייב לעקוב אחר הנוכחות.
 • ג. היעדרות של סטודנט מעל ל- 20% מהשיעורים תגרור ביטול הקורס.
 • ד. במקרים של חופשת לידה ומילואים (או עילה אחרת המצויינת בהודעת המל"ג מיום 21.9.2014 בנוגע לכללי זכויות הסטודנט), מותרת היעדרות של 6 שבועות מרגע הלידה או 30% מפגישות הקורס – הגבוה שביניהם.
 • ה. על המרצה ליידע את המזכירות האקדמית על פסילת הקורס עקב היעדרות.
 • ו. במקרים חריגים הסטודנט רשאי לפנות בבקשות מיוחדות לוועדת סטטוס.
 1. בקורס מקוון שמשולבים בו מפגשי כיתה פנים-אל-פנים, קיימת חובת נוכחות במפגשים אלו, ויש לציין זאת בסילבוס.
 2. בכל מקרה חלה חובת רישום נוכחות בכל קורס בשבועיים הראשונים כדי לוודא שכל הנוכחים אכן רשומים לקורס.
 3. מרצה יקיים את השיעור בכל פורום נוכח של סטודנטים.
 4. התנהגות שמפריעה לסטודנטים האחרים ללמוד ו/או מונעת מהמרצה ללמד את שאר הסטודנטים, תובא בפני ועדת משמעת.
 5. המרצים רשאים להוציא מהכיתה סטודנטים שמפריעים למהלך השיעור. סטודנט המסרב לצאת יובא בפני וועדת משמעת.
 6. אין להשתמש בפלאפונים בשיעור.
 7. אין להכניס תינוקות וילדים לשיעור. במכללה קיימת תינוקייה לעזרת הסטודנטיות.

בחינות

 1. הסטודנטים מחויבים לכללי האתיקה של כתיבה והגשה אקדמית של המבחנים והמטלות האקדמיות השונות. המפר את כללי האתיקה יובא לדיון בפני ועדת המשמעת של המכללה.
 2. המזכירות האקדמית יחד עם יחידת הבחינות הם האחראים לבחינות. בקשות מיוחדות אין להפנות למרצים, אלא למזכירות האקדמית בלבד.
 3. סטודנט רשאי להיבחן בשני מועדי בחינות, מועד א' ו/או מועד ב'. בחינות מועד א' ייערכו בתקופה שבין הסמסטרים ובתום הסמסטר השני. כל חריגה טעונה אישור ועדת סטטוס.
 • בחינות מועד ב' של סמסטר א' מתקיימות בסמסטר ב' כפי שמופיע בלוח האקדמי, ובחינות מועד ב' של סוף השנה מתקיימות בחודש אלול.
 • סטודנט שנכשל במועד ב' ולא נבחן במועד א' מסיבה מוצדקת, רשאי להגיש בקשה למועד מיוחד, עד 3 שבועות מתאריך בחינת מועד ב'. סטודנט שנבצר ממנו להיבחן בשני המועדים מסיבות מוצדקות, יפנה במכתב מנומק לוועדת סטטוס וזו תחליט האם זכאי להיבחן במועד מיוחד. ועדת סטטוס תדון ותשיב בכתב.
 • סטודנט שנבחן במועד א' ולא נכשל, אך מעוניין לשפר את ציונו, רשאי לגשת למועד ב' של אותה שנה. הציון הקובע הוא הציון של הבחינה במועד ב'.
 1. במידה וסטודנט לא השלים את כל חובותיו בקורס במשך חצי שנה מסיום הקורס, הוא לא יהיה זכאי להיבחן באותו קורס (כולל פניה לועדת סטטוס) – הקורס לא יכלל כחלק ממערכת השעות והוא יצטרך לחזור עליו שנית.
 2. מועדי הבחינות מתפרסמים באתר המכללה והתאריכים מחייבים. לא יהיו מועדים מיוחדים, אלא באישור מוקדם של ועדת סטטוס.
 3. סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות ביום אחד יפנה למזכירות האקדמית כדי לתאם את בחינותיו.
 4. סטודנט המאחר יותר מ- 15 דקות לבחינה, לא יורשה להיבחן.
 5. סטודנט שנכנס לבחינה והחליט שלא להשתתף בה, יחזיר את מחברת המבחן והשאלון למשגיחים, וזאת רק לאחר 15 דקות ממועד תחילת המבחן.
 6. קבלת מחברת הבחינה לצורך כתיבת התשובות למבחן מותנית בהצגת אישור זכאות מאושר על ידי המזכירות האקדמית בליווי תעודה מזהה הכוללת תצלום. בירורים יש לערוך לפני מועד הבחינות. בתחילת הבחינה יש למלא את כל הפרטים על גבי מחברת הבחינה.
 7. סטודנט/ית שאושרו לו התאמות וקיבל/ה אישור על כך מהמכללה חייב/ת להציג את האישור בתחילת הבחינה. ללא הצגת אישור לא תינתנה הקלות.
 8. בתום הבחינה על הסטודנט להגיש את המחברת והשאלון למשגיחה ויאשר בחתימת ידו את מסירתם.
 9. דוגמאות בחינה בקורסים השונים, שאינן בסגנון אמריקאי, מצויות לעיון במזכירות האקדמית ובספרייה.
 10. המכללה סורקת מחברות בחינות. סטודנט המעוניין לערער על ציון הבחינה, יפנה את הבקשה בכתב כולל צילום מחברת המבחן למרצה, לא יאוחר מחודש לאחר קבלת הציון. מבחן "אמריקאי" לא עובר סריקה. סטודנט המעוניין לערער על ציון הבחינה, יפנה את הבקשה בכתב למזכירות האקדמית לצורך חשיפת בחינתו.

עבודות אקדמיות

 1. עבודות יש להגיש עד סיום מועדי ב' של אותו סמסטר או עד המועד שנקבע בתיאום עם המרצה והמזכירות האקדמית. עבודות סמינריוניות יש למסור 90 ימים לאחר תום מועדי א' בסוף השנה.
 2. עבודות יימסרו למזכירות האקדמית בצורה דיגיטלית ובצורה מודפסת על פי דרישות המרצה. הסטודנט יקבל מהמזכירות אישור מסירת עבודה בדוא"ל. חובה על הסטודנט לשמור אצלו העתק מעבודתו.
 3. סטודנט שלא מסר עבודה עד למועד זה, יפנה פנייה מקוונת לועדת סטטוס בבקשה מנומקת להארכת המועד. ההארכה תינתן רק בהמלצת ראש החוג ומרצה הקורס, ובכל מקרה לא יאוחר מחצי שנה לאחר סיום הקורס.
 4. עבודה הנמסרת באיחור, באישורה של ועדת סטטוס, תימסר לפי הדרישות העדכניות של אותו קורס באותה שנה, שבה היא נמסרת.
 5. הגשה באיחור של עד חצי שנה לאחר המועד שנקבע תחייב קנס שך 500 ₪.
 6. סטודנט שימסור עבודה לאחר 1/2 שנה מהמועד שנקבע יחויב בקורס שנית, בתשלום.
 7. לאחר קבלת האישור מוועדת סטטוס ותשלום הקנס, במידה ונדרש, יש להעביר למזכירות האקדמית את האישור על הגשה מאוחרת, את הקבלה על תשלום הקנס ואת העבודה מודפסת ומקוונת. המזכירות האקדמית תדאג להעביר למרצה את החומרים הנדרשים.

עבודות סמינריוניות

 1. על כל סטודנט להגיש עבודות סמינריוניות, עפ"י תוכנית הלימודים האישית. חובה לשלוח את העבודה למינהל הסטודנטים בדואר אלקטרוני לקבלת אישור על הגשת העבודה.
 2. עבודה סמינריונית יש להגיש עד 90 ימים לאחר תום מועדי א' של סמסטר ב' של אותה שנה בה נלמד הקורס או עד המועד שנקבע בתיאום עם המרצה והמזכירות האקדמית. את העבודה יש להגיש למזכירות האקדמית בדוא"ל ובעותק מודפס על פי דרישות המרצה.
 3. חובה על כל סטודנט לשמור אצלו העתק מהעבודה הסמינריונית.
 4. באשר לדרך כתיבת עבודה סמינריונית נא ראו נהלים והנחיות לגבי העבודה הסמינריונית

ציונים ותנאי מעבר משנה לשנה

 1. ציון עובר בכל הקורסים הוא 60 אלא אם כן צויין אחרת.
 2. ציון עובר בעבודה מעשית הוא 70.
 3. על מנת לעבור משנת לימודים אחת לשניה נדרש ציון 70 ומעלה בשלושת המקצועות הבאים: לשון, מתודיקה של המקצוע והתנסות מעשית בהוראה.
 4. בלימודי החוגים הדיסציפלינריים על הסטודנט לצבור ממוצעשל 70 לפחות. בשאר הקורסים הציון הממוצע הוא 60 לפחות.
 5. סטודנט שלא סיים את חובות ההתנסות המעשית חייב להשלימם לפני שיוכל להתחיל את ההתנסות של השנתון הבא.
 6. סטודנט שלא ישלים את חובותיו בקורס קדם, לא יוכל להירשם לקורס מתקדם המבוסס על קורס זה.
 7. סטודנט שיבטל על דעת עצמו קורס שהוא רשום בו, יחויב בתשלום מיוחד עבור הקורס.
 8. סטודנט אינו רשאי להירשם לקורס שאינו מיועד לשנת הלימודים שלו, אלא באישור המזכירות האקדמית. במידה וסטודנט יעשה כך, ללא אישור של ועדת סטטוס, הקורס לא יחשב לו, אפילו אם סיים את כל חובותיו בו.
 9. סטודנט בתוכנית רג"ב, יהיה רשאי ללמוד קורסים המיועדים לשנים מתקדמות יותר, בתנאי שאלה לא דורשים קורסי קדם, ובתנאי שהדבר נעשה לפי תוכנית המסלול שאושר לו.
 10. קורס שלא הושלמו חובותיו וחלפה שנה ממועד סיומו, מחייב רישום מחדש לקורס בתשלום.
 11. סטודנטים שלא עמדו בתנאי המעבר משנה לשנה יקבלו הודעה בכתב על מעמדם במכללה בתכנית הלימודים אותה למדו

לימודי בקיאות ביהדות

תכנית תואר ראשון, נשים

 1. מבחני הבקיאות נועדו להעשיר ולהרחיב את תחומי הידע ביהדות ומהווים חובה אקסקוריקולרית של המכללה.
 2. מתכונת הבחינות מציעה מגוון רחב ואפשרויות רבות הניתנות להתאמה אישית, לפי העקרונות הבאים:
  • כל סטודנט יבחן שבע בחינות.
  • ייקבעו מועדים לבחינות שישתלבו בתוך חופשות הסמסטר ובקיץ.
  • על הסטודנט לעמוד בלימודים אלו בציון ממוצע של  70 לכל הפחות.

התכנית להסבת אקדמאים להוראה

 1. סטודנטיות עם רקע דתי ורק אלו המתעתדות לעבוד בחמ"ד ו/או עובדות כבר בחמ"ד, יחוייבו במבחן במשנת החמ"ד וחמישה מבחני בקיאות.
 2. מבחני הבקיאות יקיפו את התחומים הבאים: הלכה, אמונה ומקרא.
 3. מבנה מערך הבחינות הוא כדלקמן: 3 מבחני בקיאות על הלכה, 1 מבחן באמונה, 1 מבחן במקרא.
 4. רב המכללה ימסור מראש את המקורות הביבליוגרפיים של כל המבחנים.
 5. מועדי הבחינות יקבעו מראש ויפורסמו באתר המכללה.
 6. סטודנטיות מהסבת אקדמאים שלומדות בהתמחות מקרא יחוייבו בשבעה מבחני בקיאות (שניים נוספים במקרא). אלה יוכלו לקבל הכרות מלימודיהם הקודמים בהיקף של עד שני מבחני בקיאות במקרא בנושאים חופפים לנושאי מבחני הבקיאות. עבור סטודנטים אלה מערך מבחני הבקיאות יהיה כדלקמן: 3 מבחנים בהלכה, 1 מבחן באמונה, 3 מבחנים בתנ"ך.
 7. סטודנטית מרקע לא דתי ברמה מספקת המבקשת לקבל תעודת הוראה לחמ"ד חייבת המתווה ההשלמה ( ח.ג.) כמו סטודנטית סדירה.

מתווה לבוגרות תיכונים חילוניים המתחזקות ביהדות

 1. סטודנטית ללא רקע דתי ברמה מספקת שמעוניינת להשתלב בהוראה בחינוך הממ"ד חייבת במתווה השלמה:
  • 6 ש"ש לימודי בית מדרש (2 ש"ש נוספים על הדרישות הרגילות)
  • קורס שנתי ביסודות הבית והחינוך היהודי בהיקף של 2 ש"ש.
  • 4-5 מפגשים אישיים עם רבנית.
  • מבחן על "1000 מושגים ביהדות".

קורסי חובה בלימודי בית המדרש

 1. מלבד לימודי היהדות האקדמיים הנכללים בחובות הסטודנטיות לקבלת תואר במסגרת המסלול וההתמחות שנבחרה, על כל סטודנטית ללמוד 4 קורסים נוספים ביהדות במסגרת המדרשה.
 2. החל משנת הלימודים תשע"ט כל סטודנטית שאינה מתמחה בשני מקצועות היהדות תחוייב ב-4 שעות אקדמיות ביהדות ללא חובת לימודי בית מדרש. מי שמתמחה במקצוע אחד ממקצועות היהדות חייבת ב-2 שעות אקדמיות בחוג בו אינה מתמחה.

חובות אקסקוריקולריים

בנוסף לתכנית הלימודים בה מחויבת כל סטודנט על פי ההתמחות הספציפית שלה, קיימים לימודי יסוד

בלשון, אנגלית אקדמית, עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים, סיורים חינוכיים ותרומה לקהילה. פרטים בקישור זה

ועדת משמעת

 1. הפניה לועדת משמעתתעשה ע"י אנשי צוות או אנשי סגל מהמכללה באחד או יותר מהמקרים הבאים:
  • התנהגות בלתי ראויה כלפי איש סגל או עובד מנהל.
  • חריגה מתקנון המכללה.
  • פגיעה בטוהר הבחינות או העבודות.
  • התנהגות בלתי הולמת בשיעור.
  • חריגה מקוד הלבוש של המכללה.

ועדת סטטוס

נושאים בהם ניתן לפנות לוועדת סטטוס:

 • רישום מאוחר ללימוד עצמי (עד 4 שבועות ממועד תחילת הקורס).
 • בקשה למועד בחינה מיוחד
 • ביטול קורס
 • בקשה להגשה מאוחרת של עבודה/ מטלה
 • ערעור על ציון: רק לאחר בדיקת העניין מול המרצה.

פניה לוועדת סטטוס תעשה רק דרך המידע האישי.

הסבר לפניה לוועדת סטטוס

נוהלי הפסקת או הקפאת לימודים

 1. המכללה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אי מילוי חובות אקדמיים והישגים אקדמיים מתחת לסף המינימום שנקבע.
  • התנהגות שאינה הולמת עובד חינוך.
  • חוב שכר לימוד.
  • עבירת משמעת.
 2. ההחלטה הסופית על הפסקת לימודים היא בסמכותו ובאחריותו של נשיא המכללה. החלטתו תמסר לסטודנט בכתב, ועותק ממנה יישמר בתיקו האישי.

התיישנות לימודים

 1. לאחר סיום שנת הלימודים האחרונה (שנה ד') תישמר הזכות להשלים חובות להסמכה במשך שנתיים ממועד סיום הלימודים על פי תכנית הלימודים המקורית. כל ההשלמות ייעשו בתשלום ובכפוף לסעיפי פרק ד' לעיל.
 2. לאחר מכן תידרש חזרה על הקורסים והגשת עבודות נוספות, כפי שתקבע הנהלת המכללה.
 3. לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודים האקדמיים.

עדכון אחרון: 14.7.2018