Header-Girl-Students

נהלים וסדרי למידה

דרכה של מכללה:

 1. על מנת לייחד את דרכנו במוסד, אנו מדגישים כי הליכותיה והתנהגותה של סטודנטית במכללה מתחייבות על פי התורה וההלכה ומידותיה תהיינה סוגות ברוח מוסר הקודש והטוהר של רוח "ישראל – סבא".
 2. המכללה נוסדה על בסיס תפיסה קהילתית וחברתית רחבה, עקרון המשפיע על כל תחומי הלימוד, מקצועות ההוראה, מטלות התלמידות והתפתחותה בעתיד. במוסדנו קיימת אווירה משפחתית שעלינו לשמרה על ידי אמון בין צוות ההוראה והעובדים לבין התלמידות.
 3. מתוך גישה שיתופית, רואה המכללה בחיוב הבעת דעתן של הסטודנטיות לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו. על מנת שלחוות הדעת של הסטודנטיות יהיה משקל בתהליך קבלת ההחלטות במכללה, יש להפנות את חוות הדעת אל הגורמים הרלוונטיים בהתאם לנסיבות העניין.

בניית מערכת לימודים:

בניית מערכת הלימודים מתבצעת ע"י המזכירות האקדמית. מערכת השעות מוצגת במערכת המידע האישי של הסטודנטית (מכלול).
המערכת בנויה על-פי מערך החובות של הסטודנטית בהתאם לשנתון הכללי. כל חריגה במערכת המוצעת עלולה לפגוע במאזן החובות האקדמי וחייבת אישור של המזכירות האקדמית. מאזן החובות האקדמי מופיע במערכת המידע האישי של הסטודנטית (מכלול).
באחריותה של כל סטודנטית לבדוק את המערכת מול מאזן החובות האישי שלה ולוודא שאכן היא משובצת לכל הקורסים שהיא חייבת.
סטודנטית שהסדירה את התשלום הראשון, תוכל לצפות ולקבל את המערכת המותאמת לה דרך המידע האישי וכ"כ לעקוב אחר מאזן חובותיה בכל עת.
לסטודנטיות בעלות מערכת לימודים חריגה כתוצאה ממעבר ממכללה אחרת, לימודים חלקיים או תוכנית המצוינות, מוצעים ימי יעוץ אישיים במכללה, מועדים יפורסמו באתר המכללה.

נוכחות בשיעורים:

 1. על פי הוראות משרד החינוך הנוכחות בשיעורי המכללה היא חובה, ולכן אין להיעדר משיעורים אלא אם צוין אחרת על ידי המרצה.
 2. סטודנטית שתיעדר מעל 20% ממספר הפגישות בקורס בלא קשר לסיבת ההיעדרות לא ייחשב לה הקורס והיא לא תוכל להיבחן בו. בקשה חריגה כגון: מחלה, מילואים וכדו', יש להפנות לוועדת סטטוס.
 3. יש לדייק בכניסה לשיעורים. כניסה באיחור של עד 15 דקות תחשב לאיחור ומעל 15 דקות לחיסור. שלושה איחורים של הסטודנטית ייחשבו כהיעדרות.
 4. במקרה שסטודנטית תצא באמצע שיעור לפרק זמן שאיננו סביר, המרצה רשאי לא להכניס אותה בחזרה לשיעור והיא תיחשב כנעדרת מן ההרצאה כולה.
 5. כל התנהגות שמפריעה לסטודנטים האחרים ללמוד ו/או מונעת מהמרצה ללמד את שאר הסטודנטים, תובא בפני ועדת משמעת.
 6. סטודנטית לאחר לידה תוכל להיעדר עד שישה שבועות מיום הלידה או 30% מכלל השיעורים ובלבד שתמציא אישור על הלידה.
 • אם ההיעדרות עלתה על 30% מכלל השיעורים, תצטרך הסטודנטית לבטל את הקורס ולחזור עליו.
 • סטודנטית בהריון שמצבה אינו מאפשר נוכחות בבחינה, רשאית להיבחן במועד ב'. הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי.
 • סטודנטית לאחר לידה רשאית להגיש בקשה לוועדת סטטוס לדחיית מועד הגשת העבודות /המטלות.

בחינות ועבודות:

לצפייה/ הורדת קובץ הנחיות כלליות לבחינה לחצי כאן

 1. המזכירות האקדמית היא האחראית לבחינות. בקשות מיוחדות אין להפנות למרצים, אלא למזכירות האקדמית בלבד. בחינות ייערכו רק בתקופה שבין הסמסטרים ובתום הסמסטר השני ייערכו בחינות סוף השנה. כל חריגה טעונה אישור ועדת סטטוס.
 2. כרטיס נבחן דרך אתר המכללה
  לפני כל מועד בחינות, על הסטודנטית להנפיק כרטיס נבחן דרך אתר המכללה והוא משמש ככרטיס כניסה לכל הבחינות במועד זה.
 3. א. סטודנטית רשאית לגשת למועד א' או למועד ב'. בחינות מועד ב' של סמסטר א' מתקיימות בחופשת הפסח, ובחינות מועד ב' של סוף השנה מתקיימות בחודש אלול.
  סטודנטית חייבת להירשם במזכירות למועד ב'.
  ב. סטודנטית שנכשלה במועד ב' ולא נבחנה במועד א', רשאית להגיש בקשה למועד מיוחד, עד 3 שבועות מתאריך בחינת מועד ב'. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן בשני המועדים תפנה במכתב מנומק לוועדת סטטוס וזו תחליט על זכאותה להיבחן במועד מיוחד. ועדת סטטוס תדון ותשיב בכתב, לא יאוחר מחצי שנה לאחר סיום הקורס.
  ג. סטודנטית שנבחנה במועד א' ונכשלה, רשאית לגשת למועד ב'. סטודנטית שנבחנה במועד א' ולא נכשלה, אך מעוניינת לשפר את ציונה, רשאית לגשת למועד ב של אותה שנה. הציון הקובע הוא הציון של הבחינה במועד ב.
 4. במידה והסטודנטית לא השלימה את כל חובותיה בקורס במשך חצי שנה מסיום הקורס, היא לא תהיה זכאית להיבחן באותו קורס – הקורס יתבטל והיא תצטרך ללמוד אותו שנית.
 5. מועדי הבחינות מתפרסמים על גבי לוחות המודעות והתאריכים מחייבים. לא יהיו מועדים מיוחדים אלא באישור מוקדם של ועדת סטטוס.
 6. סטודנטית שיש לה שתי בחינות ביום אחד תפנה למזכירות האקדמית כדי לתאם את בחינותיה.
 7. סטודנטית המאחרת יותר מ- 15 דקות לבחינה לא תורשה להיבחן.
 8. במועד א' ובמועד ב' המרצים יהיו נוכחים בשעת הבחינה.
 9. בתום הבחינה על הסטודנטית להגיש את המחברת והשאלון למרצה ותאשר בחתימת ידה את מסירתם.
 10. מחברות הבחינה, בכל מועד, עוברות סריקה לפי הקורסים. הנתונים נשמרים במערכת. סטודנטית הרוצה לערער, יכולה לעיין ולשלוח את הערעור למרצה דרך המערכת.
 11. א. סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה ובלבד שעיין במחברת הבחינה טרם הגשת הערעור. הערעור חייב להיות ממוקד ומפורט ולא כללי. בדיקה נוספת של מחברת בחינה יכולה להעלות ציון או להוריד ציון.
  ב. ערעור על בחינה יעשה באמצעות "טופס ערעור בחינה" לכל המאוחר כחודש לאחר פרסום הציון.
 12. עבודות יש להגיש עד סיום מועד ב' של אותו סמסטר או עד המועד שנקבע בתיאום עם המרצה והמזכירות האקדמית.
 13. סטודנטית שלא מסרה עבודה עד למועד זה, תפנה בכתב לועדת סטטוס בבקשה מנומקת להארכת המועד. ההארכה תינתן רק בהמלצת ראש החוג ומרצה הקורס, ובכל מקרה לא יאוחר מחצי שנה לאחר סיום הקורס.
 14. עבודה הנמסרת באיחור, באישורה של ועדת סטטוס, תימסר לפי הדרישות העדכניות של אותו קורס באותה שנה שבה היא נמסרת.
 15. סטודנטית שתמסור עבודה לאחר המועד שנקבע ובמשך 1/2 שנה, תשלם את עלות הבדיקה לבודק נייטרלי לפי תעריף עבודת מרצה במכללה, בהתאם למשך זמן הבדיקה.
 16. סטודנטית שתמסור עבודה לאחר 1/2 שנה מהמועד שנקבע תחויב בקורס שנית.
 17. חובה על הסטודנטית להשאיר אצלה עותק של עבודה בטרם מסירתה לבדיקה.
 18. א. סטודנט רשאי לעיין בכל עבודה מסכמת בקורס לאחר בדיקתה ופרסום הציון שלה.
  ב. סטודנט רשאי לערער על ציון של עבודה ובלבד שעיין בה טרם הגשת הערעור. על הערעור להיות ממוקד ומפורט.
  ג. בדיקה נוספת של עבודה יכולה להעלות או להוריד ציון.

הסמינריונים במערכת השיעורים

 1. במערכת השיעורים משובץ סמינריון בחינוך וכן סמינריון דיסציפלינרי אחד או שניים על פי החוג/ים הדיסציפלינריים הנלמדים על ידי הסטודנט/ית.
 2. הסמינריון בחינוך ייערך בשנה השנייה ללימודים. סמינריון זה יכול להיעשות בזוגות.
 3. הסמינריונים של החוגים הדיסציפלינריים ייערכו בשנים ג' ו-ד' על ידי כל סטודנט וסטודנטית באופן אישי.
 4. הלומדים בתכנית חד-חוגית חייבים בסמינריון דיסציפלינרי אחד.
 5. אלה שלומדים בתכנית דו-חוגית חייבים בסמינריון דיסציפלינרי נוסף בהתאם לחוגים הנלמדים.
 6. מומלץ כי מי שלומד בתכנית לימודים חד-חוגית ישלים את הסמינריון הדיסציפלינרי בשנה ג'.
 7. מי שלומד בתכנית דו-חוגית יכול לקחת אחד מהם בשנה ג' ואת השני בשנה ד'.
 8. מועד ההגשה של כל העבודות הסמינריוניות נקבע ל-30 לספטמבר.
 9. נא ראו תיאור מלא של דרכי הכתיבה וההגשה של עבודות סמינריונית בקובץ המצורף

תנאי מעבר משנה לשנה:

 1. ציון עובר נקבע ל- 70 בלשון, במתודיקה של המקצוע ובעבודה המעשית. בלימודי התמחויות על הסטודנטית לצבור ממוצע של 70 לפחות. בשאר הקורסים הציון הוא 60.
 2. סטודנטית שלא תשלים את חובותיה בקורס קדם, לא תוכל להירשם לקורס מתקדם המבוסס על קורס זה.
 3. סטודנטית שתבטל על דעת עצמה קורס שהיא רשומה בו, תחויב בתשלום מיוחד עבור הקורס.
 4. סטודנטית אינה רשאית להירשם לקורס שאינו מיועד לשנת הלימודים שלה (למשל, סטודנטית הלומדת בשנה ב' לא תוכל לקחת קורס שעל פי הטבלאות האקדמיות מיועד לשנה ג'). במידה וסטודנטית תעשה כך, ללא אישור של ועדת סטטוס, הקורס לא יחשב לה, אפילו אם סיימה את כל חובותיה בו.
 5. סטודנטית בתוכנית המצוינים, תהיה רשאית ללמוד קורסים המיועדים לשנים מתקדמות יותר, בתנאי שאלה לא דורשים קורס קדם ובתנאי שזה נעשה לפי התוכנית למסלול שאושר לה, וכמובן באישור המזכירות האקדמית ורכז/ת המצוינות.

בתום כל שנה"ל ולעתים בתום סמסטר תתקיים ישיבת מועצה פדגוגית של המכללה לקביעת סטטוס הלימודים של כל סטודנטית.

לימוד עצמי:

כל סטודנטית רשאית ללמוד 8 ש"ש (שעות שנתיות) בלימוד עצמי, במהלך כל לימודי התואר. במסגרת זו מחויבת הסטודנטית בכל חובות הקורס מלבד חובת נוכחות.
הקורסים המוצעים בלימוד עצמי מופצים בלוח המודעות. סל המקצועות ללימוד עצמי נבחן ומתעדכן מעת לעת.
הנהלים הקשורים ברישום לקורס בלימוד עצמי ובלימודו, מוצגים במזכירות האקדמית.

התחייבות לקיום התקנון:

 1. בטופס הרישום למכללה מתחייבת הסטודנטית לקיים את תקנות המכללה וחתימה על טופס זה היא חתימה על תקנון המכללה.
 2. הפרת התקנון בעניין משמעת, הליכי לימוד ומסגרת, תגרור דיון במועצה הפדגוגית על המשך לימודי הסטודנטית במכללה.
 3. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות סעיפים בתקנון, על פי המתחייב מדרכי המכללה והתפתחותה, ודרישות משרד החינוך.

ועדת משמעת

 1. ועדת המשמעת היא גוף מכללתי הדן בהפרת כללי ההתנהגות והמשמעת הנהוגים בתחום מוסד אקדמי.
 2. סטודנט, העובר על הכללים בתחומים אלה ייתבע על-ידי ועדת המשמעת להופיע בפני הוועדה ולהסביר את התנהגותו.
 3. בחר הסטודנט שלא להופיע בפני הוועדה במועד שנקבע, הוועדה רשאית לדון את הסטודנט שלא בפניו.
 4. ועדת המשמעת זכאית להטיל על הסטודנט עונשים, עד כדי הרחקתו מהלימודים במכללה.
 5. ועדת הערעורים תדון בערעורים על החלטות ועדת המשמעת.

הרכבי הועדות

 1. הרכב ועדת משמעת
  • יו”ר – ימונה על-ידי נשיא המכללה.
  • ראש התכנית.
  • דיקנ/ית הסטודנטים.
 2. הרכב ועדת ערעורים
  • יו”ר ועדת הערעורים הוא נשיא המכללה.
  • חבר סגל שאינו מנה על מורי התכנית בה לומד הסטודנט שעניינו נדון ייחר על ידי יו"ר ועדת הערעורים.
  • חברי ועדת המשמעת שדנה בתביעה בהרכב הראשון.

לישיבות הועדות תוזמן מזכירה מתכנית הלימודים אליה משתייך הנילון והפרוטוקול ייכתב על ידה.
במקרה והמרצה המתלונן הוא אחד מחברי הועדה, ימונה לו מחליף על פי החלטת נשיא המכללה, כך גם ביחס לוועדת הערעורים.

עבירות משמעת

עבירת משמעת היא אחת העבירות כדלקמן:

 1. אי-ציות להוראות של המכללה, ובכלל זה למוריה ולעובדיה, שניתנו במסגרת מילוי תפקידם.
 2. מסירת פרטים כוזבים, ביצוע מעשה תרמית או הסתרת מידע ביודעין, לשם קבלת זכויות במכללה או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הלימודים במכללה.
 3. הונאה בבחינה, העתקה מסטודנט אחר, או העתקה מאתר אינטרנטי או כל מקור אחר מבלי לציין את המקור, או סיוע או מתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק בבחינה לרבות הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה, או התנהגות בניגוד להוראות המשגיחים, או התנהגות הפוגעת בהם. לעניין זה, סטודנט שנמצא ברשותו חומר אסור, יראו אותו כאילו ניסה להונות בבחינה, אלא אם יוכיח אחרת.
 4. החזקת חומר שאסור להחזיקו במהלך הבחינה, כולל מכשירים אלקטרוניים. לעניין זה די שנמצא חומר אסור כאמור בחזקתו, בכליו או בסביבתו הקרובה של הסטודנט בשעת הבחינה אלא אם יוכיח הסטודנט כי עשה כל שניתן כדי שחומר אסור לא ימצא בחזקתו, בכליו או בסביבתו הקרובה.
 5. הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה כזה. הונאה תחשב גם העתקה ממקור חיצוני מבלי לתת לו את הקרדיט המתאים.
 6. פגיעה ברכוש המכללה בכלל וברכוש ספריית המכללה בפרט, ובכלל זה: גניבת ספרים, הסתרתם או השחתתם וכל עבירה אחרת הקשורה בשימוש בספריה, כולל הפרת סדר ומשמעת בזמן השהייה בספריה.
 7. פגיעה בשמה הטוב של המכללה על ידי פרסום באמצעי התקשורת האלקטרוניים, בטלוויזיה, בעיתונות וכדומה.
 8. הפרה של הוראות לשימוש במתקני המכללה, כיתות, ציוד, מחשבים, ספריה, משרדים, מגרשי חניה ושטח פתוח.
 9. התנהגות שיש בה משום פגיעה בגופם, בכבודם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או הסטודנטים שלה, בין אם נעשתה עקב מעמדם של הנפגעים כמורים, כעובדים וכסטודנטים ובין אם נעשתה בתחומי המכללה או בסביבתה הקרובה.
 10. מתן עדות שקר, או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמעת, או אי-ציות לרשויות המשמעת, או סירוב להופיע בפניה ע”פ פנייתה.
 11. כל התנהגות במעשה או במחדל בניגוד לכללי המשמעת.
 12. כל ניסיון, סיוע או שידול להתנהגות המהווה עבירת משמעת.

 עונשים

 1. בקביעת העונש רשאית הוועדה לקחת בחשבון עבירות קודמות או היעדרן, את חומרת העבירה, נסיבותיה והנסיבות האישיות של הסטודנט.
 2. סטודנט שנמצא אשם באחת או יותר מן העבירות המפורטות לעיל, לא יהיה זכאי למלגת הצטיינות ו/או תעודת הצטיינות מטעם המכללה, אף אם יהיה זכאי להן על-פי הישגיו האקדמיים, זאת ללא קשר לעונש שיושת עליו בגין העבירה.
 3. נמצא סטודנט אשם בעבירת משמעת, יוטלו עליו אחד או אחדים מהעונשים הבאים:
  • אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה.
  • הנחה בשכר לימוד או ביטול פרס לימודים או מלגה או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע.
  • מניעת שימוש במתקני המכללה כולל מעבדות, ספריות, מתקני ספורט למשך תקופה שתיקבע.
  • פסילת בחינה שבה נבחן.
  • הנחיה להוסיף בגיליון הציונים הערה ליד שם הקורס "על(ת)ה לוועדת משמעת.
  • פסילת עבודה המוטלת עליו בקשר עם לימודיו.
  • ביטול קורסים שנתיים או סמסטריאליים מסוימים שהסטודנט השתתף בהם.
  • איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.
  • עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי הסטודנט למשך תקופה שתיקבע.
  • הרחקה מחלק מהלימודים או מלימודים בכלל, לתקופה שתיקבע, כולל אפשרות הרחקה לצמיתות.
  • ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת הזכות לקבל תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.
  • חיוב בפיצוי כספי בגין נזק חומרי שנגרם על ידי הסטודנט לרכוש המכללה, ובכלל זה הספרייה, וכן בגין נזק חומרי שנגרם לעובדי המכללה או לסטודנטים שלה. מועד ותנאי פירעון סכום הפיצוי על-ידי הסטודנט ייקבעו לגבי כל מקרה לגופו. בהיעדר אפשרות לגביית פיצוי כספי – יושת על הסטודנט עונש חלופי שעליו תחליט ועדת המשמעת.
  • ועדת המשמעת רשאית להורות שהעונש יהיה, כולו או מקצתו, עונש על תנאי. סטודנט, שנידון לעונש על תנאי, לא יישא בעונשו אלא אם עבר והורשע, בתוך התקופה שתיקבע בוועדה (לתקופה שלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים) עבירת משמעת מאלה שיפורטו בהחלטה. תקופת התנאי תתחיל ביום מתן ההחלטה. ועדת משמעת רשאית להטיל חובת תשלום מחדש על הקורס/ים שנפסלו בגין עבירת משמעת.

 תלונה ופתיחת הליך משמעתי

 1. כל מרצה, סטודנט או עובד של המכללה רשאי להגיש תלונה על עבירת משמעת.
 2. תלונה על עבירת משמעת תוגש בכתב ליו”ר ועדת המשמעת על ידי המתלונן או כל הבא מטעמו לרבות ראש יחידת הבחינות, מזכירות תכנית הלימודים או ראש לשכת הנשיא ותפרט את המעשים או המחדלים המיוחסים ויצורפו אליה מסמכים או ראיות אחרות התומכים בה, במידה ויש כאלה בידי המתלונן.
 3. משגיחי בחינות ומרצי הקורס רשאים להגיש עדות או תלונה גם בעל פה. במקרה הנזכר, התלונה תכתב על ידי ראש יחידת הבחינות או מזכירות התכנית.
 4. איש סגל, המגיש תלונה לוועדת המשמעת על עבירות הקשורות במבחנים, בעבודות או בהתנהגות בלתי הולמת, מנוע מלתת ציון לסטודנט כל עוד לא תם הדיון בוועדת המשמעת.
 5. יו”ר ועדת המשמעת יכנס את הועדה בתוך 21 יום מיום הגשת התלונה ויזמן, במידת הצורך, את הסטודנט ו/או איש הסגל המתלונן. הוועדה תתייחס לנתונים שהובאו לפניה, ותשמע את טיעוני כל אחד מן הצדדים. רשאית הוועדה לזמן למתן עדות את שני הצדדים ביחד או כל אחד מהם בנפרד.
 6. החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות ובפרוטוקול יסוכמו ההערות של המשתתפים.
 7. יו"ר הוועדה רשאי, בכל עניין משמעתי, לתת החלטות ביניים (כגון: דחיית בדיקתה של בחינה, איסור לגשת לבחינה וכו’). החלטות ביניים אלה תהיינה תקפות עד להחלטה הסופית בתלונה.
 8. על פי הנחיות המל"ג תינתן אפשרות לייצוג משפטי באותם הליכי משמעת בהם לסטודנט קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו או כאשר המדובר בסטודנט הניצב בפני חשש לתוצאות חמורות, כאשר הפרשנות למונח "תוצאות חמורות" תיקבע ככל הניתן, בהתייעצות עם אגודת הסטודנטיות/ים במוסד.

החלטת הועדה

 1. סמוך ככל האפשר לאחר סיום השמעת הראיות, ייתן יו”ר ועדת המשמעת החלטה מנומקת בכתב, וישלח עותקים ממנה לסטודנט המואשם, לדיקן, למתלונן, למזכירות היחידה האקדמית ולראש התכנית בה לומד הסטודנט המואשם. העותק שיישלח לראש התכנית יתויק בתיק האישי של הסטודנט המואשם.
 2. ועדת המשמעת רשאית להרשיע את הנאשם בעבירה שונה מזו שהואשם בה, אם אשמתו בה מתגלה מן העובדות שהוכחו והייתה למואשם הזדמנות סבירה להתגונן מפניה.
 3. העונש שנקבע ייכנס לתוקפו מיד לאחר שהחלטת הוועדה נשלחה לנאשם, אלא אם תחליט ועדת המשמעת על מועד מוקדם או מאוחר יותר.
 4. הועדה תחליט על אופן פרסום העונש וההחלטה שניתנה על-ידה, כולל החלטת אי-פרסום. החליטה לפרסם, תחליט גם אם העבירה והעונש יפורסמו בציון או ללא ציון שם הסטודנט המואשם. החליטה לפרסם, תדאג לכך שהעבירה והעונש יפורסמו על-גבי לוחות המודעות של המכללה.

הליכי ערעור

 1. נאשם רשאי לערער בפני ועדת ערעורים ובפניה בלבד. כאמור, יו"ר ועדת ערעורים הוא נשיא המכללה.
 2. הערעור יוגש לראש לשכת הנשיא תוך 21 ימים מיום שהועברה למערער החלטת הועדה. הערעור יוגש בכתב ויפרט את נימוקי המערער וטיעוניו.
 3. לא יתקבלו ערעורים בתום המועד שהוקצב בסעיף 2.
 4. ועדת הערעורים תתכנס תוך 21 ימים מקבלת הערעור.
 5. ועדת הערעורים תהיה רשאית לאשר, להקל, לבטל או להחמיר בעונש שהוטל על-ידי ועדת המשמעת.
 6. החלטת יו"ר ועדת הערעורים הנה סופית ולא ניתנת לערעור.
 7. החלטת ועדת הערעורים תישלח לנאשם בתוך עשרה ימים מיום הדיון והעתקה יישלח לחברי ועדת המשמעת. עותק נוסף של ההחלטה יתויק בתיקו האישי של התלמיד.

ועדת סטטוס:

 • הועדה תדון רק בפניות מודפסות שנערכו ונשלחו דרך האתר.
 • את הנימוק לבקשה יש לכתוב בתמציתיות.
 • אישורים רפואיים או כל מסמך רלוונטי אחר, באם הם נדרשים, ניתן לסרוק ולצרף לבקשה, או למסור בנפרד לגב' איילה בוסקילה במזכירות והיא תצרף אותם לפניה.
 • קורס שלא הושלמו חובותיו וחלפה יותר משנה מתחילתו, מחייב רישום מחדש לקורס, בתשלום כלהלן: סטודנטית שסיימה 4 שנות לימוד תחויב עבור 1 ש"ש ב-600 ₪ ועבור 2 ש"ש ב-1,200 ₪. סטודנטית שעדיין לא סיימה 4 שנות לימוד תחויב במחצית עלות הקורס: 300 ₪ ל-1 ש"ש ו-600 ₪ ל-2 ש"ש.סטודנטית שנכשלה בשני מועדי הבחינות, מחויבת להירשם לקורס שנית.
 • נוהל מסירת עבודות באיחור: ניתן להגיש בקשה לעבודה באיחור עד שנה ממועד חובת ההגשה. קנס על הגשה מאוחרת, באישור, של עבודה רגילה: 200 ₪. קנס על הגשה מאוחרת, באישור, של עבודה סמינריונית: 500 ₪.

נושאים בהם ניתן לפנות לועדת סטטוס

 1. רישום מאוחר ללימוד עצמי (לאחר 4 שבועות מתחילת הקורס הבקשה לא תאושר).
 2. בקשה למועד בחינה מיוחד.
 3. ביטול קורס.
 4. בקשה להגשה מאוחרת של עבודה / מטלה.
 5. ערעור על ציון: רק לאחר בדיקת העניין מול המרצה.