Hasavat-Akademaim-Header

הסבה גיל הרך + שנים א-ב

תכנית הלימודים במסלול הגן זהה לתוכנית הלימודים במסלול הגן + א-ב פרט למפרט הבא שהוא תוספת לקורסי הגן.

שמות הקורסים במתודיקה, בדידקטיקה ובהתמחות גילאית ובית ספרית ופירוט העבודה המעשית בכיתות א'-ב'

מספר שעות הוראה שנתיות (ש"ש)

דרכי הוראת החשבון לכיתות א-ב 1
דרכי הוראת הקריאה לכיתות א-ב 1
סדנא דידקטית להוראת המדעים לכיתות א-ב 1
אבחון וטיפול בליקויי למידה 2
הערכה חלופית 1
הכיתה כסביבה חברתית 2
התנסות מעשית בכיתות א-ב 4
סה"כ 12