Toshba

אודות החוג

אמר רבי יוחנן: לא כרת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר "כִּי עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כָּרַתִּי אִתְּךָ בְּרִית וְאֶת יִשְׂרָאֵל" (תלמוד)

חביבין דברי סופרים מדברי תורה (מדרש שיר השירים רבה)

תורה שבעל פה מהווה תשתית מרכזית של היהדות. לימודי תורה שבעל פה עומדים בבסיסה של מערכת החינוך הממלכתית-דתית, ומטרתם – הקניית ידע וערכים יהודיים. החוג לתושב"ע מכשיר מורות לביה"ס היסודי ולחטיבת הביניים באמצעות עיון מעמיק ורחב בספרות התורה שבעל פה, החל ממשנה וממדרשי הלכה, וכלה בעולם האגדה והסידור.

מטרות החוג:

להקנות לתלמידות התמצאות בספרות התורה שבעל פה לגווניה ולדורותיה החל מספרות התנאים דרך ספרות האמוראים וכלה בספרות הגאונים, הראשונים והאחרונים.

להכשיר לומדת עצמאית בעלת ידע נרחב בדרכי הלמידה ובדרכי ההוראה של ספרות זו במערכת החינוך במדינת ישראל.

להצמיח מורה שתדע להנחיל ידיעותיה, מיומנויותיה וערכיה לתלמידיה תוך שימוש במגוון דרכי הוראה שיתאימו לאוכלוסיות מגוונות עמהן תיפגש במהלך הוראתה.

בוגרות החוג תהיינה בעלות ידע מקיף בתחומי האגדה, ההלכה וההגות היהודית, ותקבלנה מגוון רחב של כלים ללמידה ולהוראת ספרות תורה שבעל פה. זאת בנוסף להשקפת עולם דתית-ציונית מעמיקה, שתסייע להן בעשייה החינוכית במוסדות החינוך המגוונים במדינת ישראל.

תכנית הלימודים

משך הלימודים, היקפם ומועדם

הלימודים מתקיימים שלש שנים ובשנה הרביעית יום בשבוע (שנת התמחות).
שלושה ימים בשבוע (א'-ג') בין השעות 8:30-19:00 מתוכם בוקר יום ג' יהיה יום עבודה מעשית. יום נוסף במתכונת לימודים מקוונים (ע"פ מערכת אישית).

מבנה תכנית הלימודים

כל הסטודנטיות במכללה, בכל ההתמחויות, לומדות קורסים בתחום תורה שבעל פה (בהיקף 2 – 6 ש"ש) במסגרת לימודי היהדות הנדרשים מטעם המכללה.

ההתמחות בחוג לתורה שבעל פה אפשרית בארבעה מסלולים:

  • יסודי תורה שבעל פה (בהיקף דו חוגי כללי, 26 ש"ש)
  • על יסודי תורה שבעל פה ומקרא (בהיקף דו חוגי כללי, 26 ש"ש)
  • על יסודי תורה שבעל פה וספרות (בהיקף דו חוגי כללי, 26 ש"ש)
  • תורה שבעל פה (יסודי/על יסודי) וחינוך מיוחד (א-יב) (בהיקף דו חוגי כללי, 26 ש"ש)

הסגל האקדמי

ראש החוג

ד"ר מנחם כ"ץ  Mkatz@hemdat.ac.il

מרצי החוג

ד"ר ישעיהו בן פזי, הרב שלמה בנימין, ד"ר ירון זילברשטיין, ד"ר אריה חיון, ד"ר מנחם כ"ץ, ד"ר אבי ליפשיץ, ד"ר מירב סויסה, ד"ר יעקב קורצויל