Header-Girl-Students

שירותים לסטודנטיות

מעבדות מחשבים

לרשות הסטודנטיות והמרצים מעבדות מחשבים משוכללות. המכללה מחוברת לרשת אינטרנט המאפשרת התקשרות למאגרי מידע ולמרכזים חינוכיים בארץ ובעולם. בנוסף, קיימת אפשרות להכנת חומרי למידה תוך שימוש במולטימדיה.
למכללה אתר אינטרנט המתעדכן לעיתים קרובות. ניתן באמצעותו לקבל מידע על ציונים, מערכת שעות, הודעות שוטפות וכדומה.

שימוש בכיתת מחשבים ומעבדות מחשבים

לרשות הסטודנטיות לצורך לימודיהן, חיפוש במאגרים, כתיבת עבודות ועוד, עומדות מעבדות מחשבים משוכללות.
השימוש במעבדות המחשבים השונות מחייב כללי שמירה על תקינות הציוד:

  1. אסור להכניס דברי מאכל ושתייה למעבדות ולכיתת המחשבים.
  2. אסור להטעין (להוריד) תוכנות מרשת האינטרנט או מכל מקור אחר למחשבי המכללה.
  3. בתום העבודה בעמדת המחשב (בכיתות המחשבים, במעבדה למדעים או במעבדה לאנגלית), יש לכבות את המחשב על ידי שימוש בפקודה "התחל" > "כיבוי".
  4. השימוש במדפסת שבכיתת המחשבים אפשרי רק דרך רשת המכללה. אין לשלוח קבצים להדפסה במצב של ניתוק מהרשת. כדי להתחבר לרשת יש להפעיל את לחצן אישור כשמוצגת בחלון בקשה לסיסמת התחברות לרשת לאחר הפעלת המחשב (מידע מפורט מופיע בכיתת המחשבים).

אי שמירה על הוראות אלה תגרור נקיטת צעדים משמעתיים.

מעבדות מדעים

המעבדות הרב תחומיות למדעים משרתות את הסטודנטיות והמרצים בחוג למדעים ואת כלל ציבור המורים לטבע ומדעים באזור. המעבדות נבנו על-פי קונספציה חדשנית, המשלבת בין אמצעי הניסוי הקונבנציונליים ומערכות ניסוי ממוחשבות בכל תחומי המדע: מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, פיסיולוגיה ועוד.

מערכת SMS

הודעות אישיות לטלפון הנייד של כל הסטודנטיות נשלחות באמצעות שירות SMS. ההודעות כוללות עדכונים שוטפים, ציוני בחינות, ביטולי קורסים בשל היעדרות וכדומה.

מעון יום

במכללה פועל מעון יום לתינוקות עד גיל חמישה חודשים, המכללה מעמידה לשימוש המעון את הציוד והמבנה הנדרשים להפעלתו.

גובה התשלום נקבע על פי מערכת השעות של הסטודנטית. להרשמה ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם איילת עמר: ayelet_a@hemdat.ac.il

אגודת הסטודנטיות

  1. במכללה פועלת "אגודת סטודנטיות".
  2. בחירות לאגודת הסטודנטיות מתקיימות בכל שנה בזמן שייקבע ע"י אגודת הסטודנטיות בתיאום עם הנהלת המכללה.
  3. אגודת הסטודנטיות פועלת על-פי "תקנון אגודת הסטודנטים".
  4. אגודת הסטודנטיות מנפיקה מידי שנה "תעודת סטודנט" לכל סטודנטית הלומדת במכללה. תעודה זו משמשת לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו לפי "חוק זכויות הסטודנט". כמו כן, מקנה תעודה זו הטבות נוספות בבתי עסק ועוד.