Hasavat-Akademaim-Header

מסלול חינוך מיוחד רב גילאי

תנאי הקבלה:

ממוצע של לפחות 80 בתואר הראשון ועמידה בראיון קבלה.

מבנה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים במסלול זה  כוללת 51 ש"ש. התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

א. מתווה הבסיס: לימודי החינוך והעבודה מעשית (13 ש"ש+ 9 עבודה מעשית): פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך, פסיכולוגיה של גיל הילדות וגיל הנעורים, מבוא לליקויי למידה ומיומנויות ניהוליות ועוד.
ב. לימודי התמחות, חינוך מיוחד (16 ש"ש): אסטרטגיות למידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים,הוראה והערכה מתווכת בגישת האבחון הדינמי, תכנון והתאמת תכניות לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים, שילוב בעלי חיים בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים עם לקויות מוטוריות/עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות/ עם מוגבלות שכלית התפתחותית/ עם לקויות שמיעה ועוד (בחירה של קורסים מתוך מגוון).
לימודי דיסציפילנות: (10 ש"ש): קורסים בספרות, מקרא, כתובים, תושב"ע, אנגלית ומתמטיקה (בחירה של קורסים מתוך מגוון).
ג. לימודי יסוד (3 ש"ש): לשון עברית ואזרחות ישראלית ויהודית ועוד.

בנוסף, כלולים בתכנית לימודים אקסקוריקולריים שאינם מזכים בנקודות זכות (עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים).