Hashlama-Bed-Header

מסלול B.Ed לבעלת תעודת הוראה בכירה ממכללה אקדמית

תכנית הלימודים במסלול ה B.Ed למורה/ גננת בעלת תעודת הוראה בכירה ממכללה אקדמית כוללת 24 ש"ש. התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 1. לימודי חינוך: 9 ש"ש כולל סמינריון
 2.  לימודי התמחות: 15 ש"ש

סה"כ: 24 ש"ש

מסלול B.Ed לבעלת תואר B.A אקוויוולנטי ממוסד חרדי

תכנית הלימודים במסלול ה B.Ed למורה/ גננת בעלת תעודת הוראה בכירה ממכללה אקדמית כוללת 38 ש"ש. התוכנית כוללת את שלושת הרכיבים כדלהלן:

 1. לימודי חינוך: 9 ש"ש
 2. לימודי התמחות: 27 ש"ש
 3. לימודי אנגלית: 2 ש"ש (רמת פטור)

סה"כ: 38 ש"ש

מסלול B.Ed לבעלת תעודת הוראה בכירה ממכללה לא אקדמית

תכנית הלימודים במסלול ה B.Ed למורה/ גננת בעלת תעודת הוראה בכירה ממכללה אקדמית כוללת 38 ש"ש. התוכנית כוללת את ארבעת הרכיבים, כדלהלן:

 1. לימודי חינוך: 9 ש"ש
 2. לימודי התמחות: 27 ש"ש
 3. לימודי אנגלית: 2 ש"ש (רמת פטור)

סה"כ: 38 ש"ש

מסלול ה B.Ed לבעלת תעודת הוראה מוסמכת

תכנית הלימודים במסלול ה B.Ed למורה/ גננת בעלת תעודת הוראה מוסמכת כוללת 56 ש"ש. התוכנית כוללת את ארבעת הרכיבים, כדלהלן:

 1. לימודי חינוך: 17 ש"ש
 2. לימודי התמחות: 37 ש"ש
 3. לימודי אנגלית: 2 ש"ש

סה"כ: 56 ש"ש

תנאי קבלה

 • לבנות 30 ומעלה בלבד: במידה ואין תעודת בגרות חייבת במכינה בשנה הראשונה ללימודים בהיקף של 6 ש"ש.
 • במידה ועושה הרחבת מסלול (מיסודי לעל יסודי וכדומה) חייבת בהתנסות בהוראה בהיקף של 6 ש"ש.
 • במידה ועושה הרחבת התמחות (מספרות לחינוך מיוחד וכדומה) חייבת בהתנסות בהוראה בהיקף של 14 ש"ש.

לרישום: 08-9937689 rishum@hemdat.ac.il